Pro Klienty

Advokátka se věnuje generální praxi a poskytuje širokou škálu právních služeb, zejm. v oblasti rodinného, občanského, trestního a správního práva.

Přístup

Při poskytování právních služeb klademe důraz na dostupnost a komplexnost našich služeb, na individuální přístup ke každému z našich klientů a v neposlední řadě na diskrétnost. Naším cílem je dosáhnout nejlepšího možného výsledku pro naše klienty.

Styl práce

Právní služby poskytujeme na základě osobního kontaktu i prostřednictvím elektronické komunikace (pokud povaha právní služby tento způsob nevylučuje).

Spolupráce

Pro maximální pohodlí našich klientů spolupracujeme s řadou prověřených advokátů z různých krajů. Jsme tak schopni zajistit plnohodnotnou právní pomoc kdekoliv na území ČR

Právní služby

Advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech:

Rodinné právo

Rozvody, úprava poměrů nezl. dětí na dobu před rozvodem a po rozvodu manželství, vypořádání společného jmění manželů, dohody pro nesporný rozvod, výživné, určení a popření otcovství, atd.

Občanské právo

Nemovitosti – převody, darování, zástavní smlouvy, věcná břemena, nájmy vymáhání pohledávek, sepisy smluv, náhrada škody, problematika dědění, atd.

Převody nemovitostí

Sepisy kupních a darovacích smluv sepisy návrhů pro řízení před katastrálními úřady advokátní úschova kupní ceny prohlášení o pravosti podpisu atd.

Advokátní úschovy finančních prostředků

Úschovy kupních cen dle kupních smluv samostatné úschovy fin. prostředků

Prohlášení o pravosti podpisu

Ověřování podpisů na listinách sepsaných advokátkou, ověřování podpisů na listinách nesepsaných advokátkou

Mimosoudní a soudní vymáhání pohledávek

Upomínky, předžalobní výzvy splátkové kalendáře, uznání dluhu dohody o narovnání návrhy na vydání elektronického platebního rozkazu, žaloby zastupování před soudy opravné prostředky návrhy na vydání exekuce sledování insolvenčního rejstříku, přihlášky do insolvenčního řízení zastupování při rozhodčím řízení (Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR) atd.

Obchodní právo

Vymáhání pohledávek (viz. výše), sepisy smluv atd.

Insolvenční právo

Sepisy insolvenčních návrhů sepisy návrhů na oddlužení sepisy přihlášek do insolvenčního řízení další zastupování věřitelů v insolvenčním řízení atd.

Trestní právo

Obhajoba ve všech fázích trestního řízení právní pomoc poškozeným (např. sepis trestních oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody) atd.

Správní právo

Přestupky zastupování před správními orgány atd.

Ceny

Cena služeb může být stanovena na základě dohody mezi klientem a advokátkou (smluvní odměna) nebo na základě vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů (mimosmluvní odměna).

Advokátka při sjednávání smluvní odměny bere v potaz nejen časovou a odbornou náročnost věci, ale rovněž aktuální situaci klienta.

Smluvní odměna může být sjednána jako časová, úkonová či paušální.
Odměna nezahrnuje soudní a správní poplatky.

Není-li výslovně sjednáno jinak, odměna rovněž nezahrnuje hotové výdaje advokáta (zejm. cestovné).

Kontakty

Kontaktní údaje

Mgr. Šárka Horáčková
Advokátka
IČ: 71445846
ID datové schránky: wihphur
evidenční číslo u ČAK: 13254

Tel.: + 420 604 945 782

Kontaktujte mě

Pro Vaše pohodlí Vám doporučujeme sjednat si předem termín schůzky na shora uvedených kontaktech. Takto zaručíme, že se ve sjednaný čas budeme věnovat výhradně Vám.

Parkování

Advokátní kancelář se nachází cca 50 m od parkovacího domu v ul. Militké, kde budete po dobu 1 hodiny parkovat zdarma.

Adresa

Železná 159
293 01 Mladá Boleslav

Galerie